ธรรมประพันธ์

วันพ่อ…วันแม่

วันพ่อ…วันแม่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรวันพ่อ…วันแม่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เมตตาธรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นโม ตัสสะ ภควะโต อรหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม น้อม นมัสการจิตชื่นบานต่อภควาอันเลิศล้ำ ในโลกาทรงพระภาคเป็นอันงดงาม อรหัตตัดกิเลสฉมุทเฉทจากกาม ไกลจากตัณหาสาม พร้อมกับฆ่าโลกธรรม แปดประการสัมมาสัมโพธิญาณ ล่วงหลุดทุกข์อันกันดาร เหตุเกิดทุกข์เป็นธรรมดา รอบรู้คุณและโทษสั่งสอนโปรดสัตว์ และเวไนย พึงเราควรรู้และเข้าใจในพระคุณท่านล้ำโลกา

นะโมน้อมนมัสการจิตชื่นบานต่อพระธรรม อันนำออกจากทุกข์ในวัฏสงสาร ให้ถึงพระนิพพาน ข้าพเจ้าน้อมนมัสการซึ่งพระธรรมในกาลทุกเมื่อแล นะโมน้อมกราบวันทาบูชาอย่างยิ่งซึ่งคุณพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ผู้ปฏิบัติเป็นยานออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่ง เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่า ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแลฯ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น