ธรรมประพันธ์

วจนธรรม #instanyana

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมู่ผู้นิยมโซเซียลเน็ตเวิร์ก มีสิ่งใหม่ให้เล่น ที่เรียกว่า อินสตาแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ก โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปและตกแต่งรูปภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่งปันผ่านเครื่องมือสื่อสารมือถือ และคอมพิวเตอร์ ไม่นานเท่าไรปรากฏมีคนใช้สื่ออินสตาแกรมทั่วโลกอย่างแพร่หลาย เพื่อแบ่งปันความรู้สึก สุข ทุกข์ เศร้า ตื่นเต้น เป็นต้น ไม่นานเกินรอ ปรากฏว่าในหมู่กัลยาณมิตรทางพระพุทธศาสนาก็เริ่มใช้สื่ออินสตาแกรม เพื่อแบ่งปันพระพุทธภาษิต ธรรมภาษิต และสาวกภาษิต สมกับลักษณะพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า อกาลิโก คือพ้นมิติแห่งกาลเวลา ในหมู่โซเซียลเน็ตเวิร์ก อินสตาแกรมได้เป็นช่องทางหนึ่งแห่งการเตือนสติด้วยความหวังดีต่อกัน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้นิพนธ์ธรรมนิพนธ์ไว้มากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำปฏิบัติ เตือนสติทุกลมหายใจก่อให้เกิดความรู้และสำรวมระวังในการกระทำ คำพูด และความคิดของตน แต่การเข้าถึงพระนิพนธ์ในหมู่วัยรุ่น เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก ดังนั้น กลุ่มวัยรุ่นที่เห็นความสำคัญในคำสอนอันประเสริฐของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และมีศรัทธาปสาทะในพระองค์ รวมกันค้นคว้าและออกแบบหนังสือ #Instanyana ขึ้นมา

#Instanyana คือ Insta ที่แปลว่า ทันที ฉับพลัน กับ ญาณ ที่แปลว่า ความรู้ ปัญญา ดังนั้น อินสตาญาณ แปลว่า ความรู้ หรือ ปัญญา ในฉับพลัน

อินสตาญาณ นอกจากจะทำให้ฉุกเตือนสติด้วยพระวจนธรรมสั้นๆ ในสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระรูปพระจริยวัตรของพระองค์น้อมให้เกิดปสาทะ และยังน้อมนำให้รำลึกถึงพระเมตตาธรรมและพระกรุณาคุณของพระองค์ ตามพระนาม “ญาณสังวร” อีกด้วย

ดังนั้น ขอให้หนังสือ วจนธรรม อินสตาญาณ ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้รวบรวมในโอกาส ร้อยปี ร้อยวจนธรรม ร้อยภาพ ที่แจก ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร หรือ ร้อยวัน เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะในรูปของหนังสือเท่านั้น แต่ขอให้เผยแผ่วจนธรรมตามโซเซียลเน็ตเวิร์ก เพื่อแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ทางธรรมต่อกันด้วย

ที่มา : ญาณสังวรธรรม, วัดบวรนิเวศวิหาร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น