ธรรมประพันธ์

รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมดาผู้เป็นปุถุชน ความปรารถนาต้องการย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ให้มีสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญา อย่าคิดเอาเองโดยขาดการใช้สติและพิจารณา เมื่อขาดสติพิจารณา ใจจะเร่าร้อน ไม่สงบเย็น ด้วยอำนาจของความต้องการ

คำนำในการจัดพิมพ์

ธรรมดาผู้เป็นปุถุชน ความปรารถนาต้องการย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ให้มีสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญา อย่าคิดเอาเองโดยขาดการใช้สติและพิจารณา เมื่อขาดสติพิจารณา ใจจะเร่าร้อน ไม่สงบเย็น ด้วยอำนาจของความต้องการ

“เมตตา” คือความมีจิตเย็นสนิทด้วยความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นและสัตว์อื่น เป็นความรักที่เย็นสนิท ไม่ใช่ร้อนรนเหมือนอย่างมารดารักบุตรธิดา ถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจำจิตใจให้สม่ำเสมอ ก็จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะพยาบาทได้ การเจริญเมตตา จึงเป็นการแก้ความโกรธที่ได้ผล ผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจของเมตตาอีกด้วย

“รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก” พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เล่มนี้ พระองค์ท่านได้เมตตาอนุญาตให้ธรรมสภาจัดพิมพ์ โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่จากพระนิพนธ์ “แสงส่องใจ” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและสรรเสริญว่า “อ่านง่ายและเข้าใจได้ดี” พระองค์ท่านได้ทรงนิพนธ์ต่อเนื่องกัน มอบเป็นธรรมทานให้กับผู้เข้าเฝ้าตามโอกาสต่าง ๆ กัน

การจัดพิมพ์หนังสือชุด “พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ครั้งนี้ ธรรมสภาได้แยกหมวดหมู่จัดพิมพ์เป็น ๕ เล่ม ดังนี้

  1. พระนิพนธ์ เรื่อง ธรรมเพื่อความสวัสดี
  2. พระนิพนธ์ เรื่อง ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน
  3. พระนิพนธ์ เรื่อง ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด
  4. พระนิพนธ์ เรื่อง อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
  5. พระนิพนธ์ เรื่อง รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก

หนังสือชุดนี้ ธรรมสภาจัดพิมพ์ถวายแด่พระองค์ท่าน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม และเพื่อเผยแพร่แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย สำหรับพระภิกษุ สามเณร ห้องสมุด หรือวัดทั่วไป ธรรมสภาขอปวารณายินดีถวายเป็นธรรมทานด้วยความยินดี

บุญกุศลอันเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ ขอน้อมถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาพระองค์ท่านให้มีพระชนมายุยืนนาน และสถิตเป็นตราประทีปแห่งคุณธรรม ส่องสว่างในดวงจิตของเหล่าพุทธศาสนิกชนสืบไปชั่วกาลนาน

ด้วยความสุจริต หวังดี

ธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น