ธรรมประพันธ์

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

หนังสือพุทธธรรมเล่มนี้ เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและขยายความ ของหนังสือชื่อเดียวกัน ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อ ๑๐ ปีล่วงแล้ว คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ครั้งผู้เขียนอยู่ในนาม พระศรีวิสุทธิโมลี

พุทธธรรมฉบับเดิม นั้น รวมอยู่ในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร” ซึ่งเป็นชุมนุมบทความทางวิชาการ ที่โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในโอกาสที่พระชนม์ครบ ๘๐ พรรษาบริบูรณ์ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔

หลังจากนั้น พุทธธรรมฉบับเดิม ได้มีการจัดพิมพ์อีก ๒ ครั้ง คือ คณะสงฆ์วัดพลับพลาชัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีลขันธโสภิต (วิรัชต์ สิริทตฺโต) วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๙ และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร) วัดสังเวชวิศยาราม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

พุทธธรรมฉบับปัจจุบันนี้ มีเนื้อหามากขึ้นเป็นประมาณ ๖ เท่าตัว ของฉบับเดิม ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนเดิมได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีส่วนที่เขียนขยายความบ้าง เสริมแทรกเพิ่มเข้ามาบ้าง อีกมากมาย ทำให้พุทธธรรมที่พิมพ์ครั้งนี้ เป็นเหมือนหนังสือเล่มใหม่ อย่างน้อยก็มีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่ มากกว่าส่วนที่เป็นของเดิมหลายเท่า

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น