ธรรมประพันธ์

พระเวสสันดรชาดก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ธรรมานุสรณ์ เนื่องในโอกาส พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง การสร้างบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ และธรรมมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ณ ถ้ำราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ถ้ำราชคฤห์ เมืองงาว จ.ลำปาง ปีพุทธชยันตี พ.ศ. ๒๖๐๐ วัสสา บันทึกแต้มธรรมะคติสอนใจผู้ใฝ่พระนิพพาน เรื่อง การสร้างบำเพ็ญบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ และธรรมมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เมตตาโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ แต้มถวายบูชาค้ำชูพระพุทธศาสนาตราบห้าพันวัสสา เพื่อให้เป็นประโยชน์เจริญสติ เจริญปัญญา ของหมู่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข์ดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงฝั่งอมตะพระนิพพานแด่เทอญ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น