ธรรมประพันธ์

พระศรีมหาวีโร พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี

พระศรี มหาวีโร

หนังสือเล่มนี้คณะศิษย์ขอน้อมกตัญญูตกเวทิคุณถวายบูชาแด่ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวรานาม (ป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวาระวันเป็นมหามงคลสิริอายุครบ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ภิกษุทั้งหลาย !
กิจอันใดที่พระศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย,
กิจอันนั้น เราตถาคตได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย! นั่น โคนไม้ทั้งหลาย, นั่น เรือนว่างทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท
พวกเธอทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แล! เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราตถาคต

“ยํ ภิกฺขเว สตฺถารา กรณียํ สาวกานํ
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺปํ อุปาทาย
กตํ โว ตํ มยา
เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ
เอตานิ สุญฺญาคารานิ
ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ
มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ
อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี”

(สฬายตนวตฺต สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔)

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น