ธรรมประพันธ์

พระนิพนธ์ ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า เล่มที่ ๒

พระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉบับนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สี่ โดยได้รับประทานอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามความในหนังสือที่ ญส.๒๓๕/๒๕๕๖ ลงนามโดยพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระรูปและพระนามย่อ ญสส. พิมพ์ในพระนิพนธ์ด้วย ทั้งนี้เพื่อน้อมถวาย เป็นอาจาริยบูชา และเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

การจัดพิมพ์ครั้งนี้ใช้หนังสือพระนิพนธ์เรื่อง “๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า” ซึ่งจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดพิมพ์ถวายโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํามาใช้เป็น ต้นฉบับ และออกแบบจัดแบ่งรูปเล่มใหม่เป็นสี่เล่ม เพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่านยิ่งขึ้น ตามคําแนะนํา ของ พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก, ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ดังนี้

ทั้งนี้ พรรษาที่ ๑๓ – ๔๕ มิได้ทรงนิพนธ์ไว้

คณะศิษยานุศิษย์ เว็บไซต์พุทธะดอทคอม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น