ธรรมประพันธ์

ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ พระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฐ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

พระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฐ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

คำนำ

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอวิงวอนและร้องขอเชิญชวนผู้ที่สอนภาวนากัมมัฏฐานทั้งหลาย ที่สอนภาวนากัมมัฏฐานในพุทธศาสนา จงสอนให้ยึดมั่นแนวเดียวกัน อย่าสอนไปคนละแบบต่างๆ กัน จะเป็นทางหายนะแก่พระพุทธาสนา จงสงสารผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติ เมื่อมาเห็นเช่นนั้นเข้าแล้วเลยท้อใจ

อนึ่ง คนภายนอกพุทธศาสนาเขาจะเห็นไปว่า พระพุทธศาสนานี้สอนมีหลายทางหลายแบบไม่เป็นอันเดียวกัน ท่านทั้งหลายคงได้ดูตำ รับตำ ราในพระพุทธศาสนามามากแล้วมิใช่หรือ

พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต จิตจึงเศร้าหมอง เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแล้ว สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์ นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มิใช่หรือ ถึงผู้จะเข้าสู่อริยภูมิ ก็ต้องเข้าถึงจิตเป็นหนึ่ง เรียกว่า มัคคสมังคี จิตรวม ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเข้าถึงอริยภูมิได้ปัญญาค้นคว้าหาเหตุผลของกิเลสนั้นๆ จนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้ว นั่งอยู่ที่เดียวนั้นก็เว้นจากความชั่วนั้นๆ ได้หมดจดสิ้นเชิง แล้วจิตก็แน่วแน่ลงเป็นสมาธิไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไปไหนหมดจากโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น ปัญญาความรู้เห็นโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น แล้วรวมลงแน่วแน่ลงสู่ในที่เดียว ก็จิตดวงนั้น แลไม่ต้องตามไปถอนในที่ต่างๆ อยู่เฉพาะในที่เดียวในขณะจิตเดียว จิตของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นจะเข้าถึง มัคคสมังคี รวมเป็นศีล สมาธิ ปัญญา เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนี้แล้วจิตก็มิได้กลับเป็นอย่างนั้นอีก เมื่อถอนออกมาก็จะวิ่งไปตาม กามาพจร ญาณสัมปยุต รู้เห็นตามวิสัยของกามาพจรทุกประการ แต่มี ญาณ เป็นเครื่องรู้ตามเป็นจริง มิได้หลงไปตามอารมณ์นั้นๆ อย่างปุถุชน ธรรมดาจงพากันมาทำ ความถูกต้องตามพุทธวจนะของพระองค์ อย่าพากันถือเอาคนนิยมมากเป็นประมาณ จงถือความถูกต้องเป็นหลักเกณฑ์ ครั้งพุทธกาล ครูทั้งหกมี สัญชัยปริพาชก เป็นต้น ก็มีคนนับถือมากมิใช่น้อย

ในปัจจุบันนี้ ไสบาบาดั่งที่เราเห็นอยู่ ซึ่งสอนให้สะสมกิเลส แต่คนก็ยังนับถือมากฉะนั้น ขอเชิญชวนท่านผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งหลาย พึงพิจารณาตนเองว่า เราปฏิบัติอยู่ในแนวใดถูกต้องตามคำ สอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง ถ้าไม่ถูกจงรีบแก้ไขให้ถูกต้องเสีย ก่อนจะสายเกินไปเราถือพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดทูน บำ รุง ให้ศาสนารุ่งเรือง ได้มาทำ กัมมัฏฐานนี้ เป็นทางตรงต่อมรรค ผล นิพพานโดยแท้ โดยเฉพาะพระภิกษุเราผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนา ควรสังวรระวังอย่างยิ่งผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้ ถ้าท่านใดมีความสามารถชี้แจงให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งแล้ว ผู้เขียนขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง ทุกๆ คนคงมีความปรารถนาที่จะให้พุทธศาสนาดำรงถาวรสืบต่อไป

พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น