ธรรมประพันธ์

บันทึกแต้มธรรมะสอนใจ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา

บันทึกแต้มธรรมะสอนใจ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนาบันทึกแต้มธรรมะสอนใจ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ เมืองงาว จ.ลำปาง

ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันครบรอบวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน

ขอจงทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอจงเป็นร่มโพธ์ิทองอันกว้างใหญ่ไพศาลแก่ปวงประชาชาวไทยสยามสุวรรณภูมิแดนสงบไปตลอดกาล ด้วยจิตซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสุดประมาณ ที่มีเมตตาต่อปวงประชาอาณาราษฎร์ทั้งสมณชีพราหมณ์ ได้พึ่งได้ร่มเงาพระบารมีมาโดยตลอด ขอน้อมจิตถวายพระพรชัย ขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พระครูบาบุญชุ่มญาณสํวโร พร้อมด้วยคณะศรัทธาลูกศิษย์ทุกคน ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัย อันว่าสัจธรรม นำออกจากทุกข์ได้ถึงสุขเกษมยิ่งเมืองพระนิพพาน ช่วยบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุข ทุกชีวิตขอจงตั้งจิตทำแต่กรรมดี สร้างบารมีหนีหมู่มารทุกข์กันดาร ตายแล้วเกิดไม่ประเสริฐโลกสงสาร รีบเร่งสร้างทาง ทาน ศีล ภาวนา อย่าได้ขาดอย่าประมาทว่าชีวิตอยู่อีกนาน เว้นคบคนพาล เข้าหาบัณฑิต อย่าคิดผิด พูดผิด ทำผิด ติดใจในตัณหา จงดับเสียซึ่งอวิชชาและอุปาทาน ถึงนิพพานเมืองแก้วดับทุกข์แล้วสิ้นสงสาร ถึงฝั่งอมตะสุขยิ่งจริงแท้เอย

ผู้มีปัญญาย่อมพ้นทุกข์ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนี้.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น