ธรรมประพันธ์

บันทึกธรรม โดยพระครูบาบุญชุ่ม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโลกจักรวาลนี้ ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับ ตามเหตุปัจจัยใหลไป ผ่านมาและผ่านไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใด ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จงตั้งจิตอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี้ ถวายเป็นพุทธบูชา น้อมจิตภาวนาให้รู้แจ้งในรูปนามและสังขารอันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร รู้แจ้งด้วยปัญญาตามความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้น ที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไร พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ทุกข์ควรกำหนดรู้ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรประหาร นิโรธควรทำให้แจ้ง มรรคควรเจริญภาวนาให้เกิด ธรรมะทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตดวงเดียว เมื่อจิตรู้ จิตตื่น จิตเบิกบานอย่างยิ่งแล้ว ย่อมพ้นจากความทุกข์ …

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น