ธรรมประพันธ์

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบุพการี ผู้มีพระคุณอันสูงสุด ย่อมนำพาตนเองไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและเกิดมงคลต่อชีวิต ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามนี้ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญและเป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น

ข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส สดุดีพระราชจริยาวัตรและคุณธรรมความกตัญญุตา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทน้อมนำทางแห่งความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลในการดำเนินวิถีและประพฤติตนแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า.

ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวม และตนเอง
สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
สุขในการให้ทั้งกำลังกาย กำลังใจให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญาในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น
การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศลสิ่งมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมานั้นแล…

 

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น