ธรรมประพันธ์

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ กรมการศาสนา

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ กรมการศาสนาบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ กรมการศาสนา

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

คติธรรมนำสุขใจ

พรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
ติณฺณมญฺตรํ ยามํ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต ฯ
หากรู้ว่าตนเป็นที่รัก ต้องรักษาตนนั้นให้ดี
ต้องประคับประคองตนให้ดีทุกยามราตรีที่ผันผ่าน ฯ

ความสวัสดี เป็นสิ่งประเสริฐที่ทุกคนแสวงหาและไขว่คว้ามาเพื่อตน บุคคลได้ชีวิตเกิดมาแล้ว ต้องบริหารตนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายภัยพิบัติทั้งปวง รักษาตนให้มีความสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็มีความเป็นไปดุจเดียวกัน ดังนั้น ผู้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตน ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ประชาชนพลโลกเร่าร้อนกระวนกระวายด้วยเปลวไฟแห่งความปรารถนาเผาผลาญไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ฉลาด รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มองเห็นความเป็นจริงโดยประจักษ์ ย่อมจะหาทางผ่อนคลาย ดับร้อนผ่อนเย็นได้ด้วยน้ำคือขันติและเมตตา

ขอทุกท่านสมาทานขันติและเมตตาไว้เป็นความดีประจำใจ เพิ่มเติมความดีที่สั่งสมไว้อีกอย่างหนึ่ง ย่อมจะพานพบกับความสวัสดีโดยไม่ยาก

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและความดีที่สั่งสมไว้ เติมเต็มด้วยขันติและเมตตานี้ จงเป็นอุปัตถัมภกปัจจัย เพิ่มเติมเสริมส่งให้ทุกท่านประสบแต่ความสวัสดีตลอดปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้และตลอดไป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

คำนำ

รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม โดยเน้นการพัฒนาคนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เสริมรากฐานและปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมในมิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้งร่วมสวดมนต์ข้ามปี แสดงความจงรักภักดี เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว และตนเอง ให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในเทศกาลปีใหม่และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติพระพุทธศาสนา ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป

กรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม

 

สารบัญ

 • บทนำ
 • ❖ สวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
 • ❖ การเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
 • ❖ อานิสงส์ของการสวดมนต์
 • ❖ ความสำคัญของการสวดมนต์
 • ❖ ประโยชน์จากการสวดมนต์
 • ❖ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
 • ❖ เริ่มต้นปีใหม่ ร่วมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย : นำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน
 • ❖ การเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
 • ❖ บทเจริญพระพุทธมนต์
 • คำนมัสการพระรัตนตรัย
  1. (๑) นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
  2. (๒) ไตรสรณคมน์
  3. (๓) นะมะการะสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
  4. (๔) นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
  5. (๕) นะโมการะอัฏฐะกะคาถา(นะโม ๘ บท)
  6. (๖) บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  7. (๗) ธัมมจักกัปปวัตตนะสูตร
  8. (๘) มังคะละสูตร
  9. (๙) ระตะนะสูตร (ย่อ)
  10. (๑๐) กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ)
  11. (๑๑) ขันธะปริตร
  12. (๑๒) โมระปริตร
  13. (๑๓) ธชัคคสูตร
  14. (๑๔) อาฏานาฏิยะปริตร
  15. (๑๕) โพชฌังคะปริตร
  16. (๑๖) อภยปริตร
  17. (๑๗) สักกัตวา
  18. (๑๘) นัตถิ เม
  19. (๑๙) อัตถลัทโธ
  20. (๒๐) รตนัตตยัปปภาวาภิยาจนคาถา
  21. (๒๑) เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
  22. (๒๑) มงคลจักรวาลใหญ่
  23. (๒๓) ถวายพรพระ
  24. (๒๔) ภวตุสัพ
  25. (๒๕) นักขัตตะยักข์

 

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น