ธรรมประพันธ์

บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล ๒๕๕๙

เนื่องในวาระมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยให้วัดไทยทั่วโลกใช้บทฉันท์ถวายพระพร ๒ บทพิเศษ ที่มหาเถรสมาคมได้แต่งขึ้นใหม่ ได้แก่ บทสัตตติวัสสรัชชกาลวรทานคาถา และบทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา โดยมี พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เป็นผู้แต่งฉันท์ ภาษาบาลีพร้อมคำแปล และ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ตรวจแก้ สวดหลังทำวัตรเย็นทุกวันจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทางรัฐบาล มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดทั่วประเทศ จะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใหญ่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น