ธรรมประพันธ์

ธรรมะวันมาฆบูชา ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐

ธรรมะวันมาฆบูชา ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรธรรมะวันมาฆบูชา ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา พาให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร ถึงพระนิพพานเป็นที่สุด พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วันที่ ๗ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ถ้ำราชคฤห์ เมืองงาว จ.ลำปาง แต้มบันทึกธรรมะสอนใจ เรื่อง ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา พาให้ถึงพระนิพพาน เมตตาธรรมโดยธาตุรู้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ ด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น