ธรรมประพันธ์

ธรรมวันพ่อ ๒๕๕๕ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ธรรมวันพ่อ บันทึกธรรม วันพ่อแห่งชาติ พระมหาชนกชาดก ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จากใจถึงใจผู้รู้แจ้งโพธิธรรมนำพ้นทุกข์ เมตตาโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ แห่ง สำนักสงฆ์ถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต้มบันทึกธรรมะสอนใจในวันพ่อแห่งชาติไทย วันพ่อแห่งโลก ครบรอบ ๘๔ พรรษามหาราชา องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐสูงสุดในโลกหล้า บทธรรมะที่แต้มถวายวันพ่อแห่งชาติ มีดังนี้ ผู้รู้แจ้งสัจธรรมนำให้พ้นจากทุกข์ ในวัฏฏะสงสาร  พระนิพพานอยู่ไม่ไกลเมื่อใจเรารู้จักปล่อยวาง ธรรมชาติคือสัจธรรมมีในทุกสิ่ง ธรรมะสภาวะความจริง ที่เข้าถึงได้ในปัจจุบันชาตินี้ และธรรมะอุบายคลายความทุกข์ และบันทึกธรรมพระมหาชนกชาดก ตามรอยบาทของพ่อหลวงในดวงใจในแดนสยามประเทศไทย สละโลก เจริญมรรคธรรม นำสู่ทางสันติสุขเกษมนิรันดร์ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงดังนี้แล…

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น