ธรรมประพันธ์

ธรรมบท ธรรมานุสรณ์ ครบรอบอายุ ๕๐ ปี พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แต้มบันทึกธรรมบท พุทธวจนะในพระไตรปิฎก ข้าพเจ้าขอน้อมกราบวันทาบูชาอย่างสูงยิ่ง ซึ่งพระคุณแห่งพระบรมครูสัพพัญญูติโลกนาถเจ้า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นดวงตาของโลก อันมีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอน้อมกราบวันทาบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระคุณพระสัจธรรม อันนำสัตว์ให้พ้นทุกข์ในสงสาร มีพระคุณหาที่สุดมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้าในกาลทุกเมื่อแล

ขอน้อมกราบวันทาบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งคุณพระอริยสงฆ์เจ้าผู้บริสุทธิ์ดีแล้ว ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ของโลก อันมีพระคุณหาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้า ในกาลทุกเมื่อแล

ขอน้อมกราบบูชาคุณ พระบิดามารดา และคุณพระครูบาอาจารย์เจ้า อันมีพระคุณหาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบไหว้ด้วยเศียรเกล้า ในกาลทุกเมื่อแล

สาธุ สาธุ สาธุ
พุทธเมตตา ธรรมเมตตา สังฆเมตตา
พุทธรักษา ธรรมรักษา สังฆรักษา
อโรคยา ปรมา ลาภา
สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง วิสาสะ ปรมา
ญาติ นิพพานัง ปรมัง สุขัง ธุวัง ยาจามิ
จิ เจ รุ นิ ทุ สะ นิ มะ นะ มะ พะ ธะ ยะ
ชีวิต คือ ธรรมะ จงเข้าถึงอมตพุทธ ทุกลมหายใจเข้าออก
ผู้มีสติ และปัญญา ย่อมนำ พาตนพ้นจากวัฏทุกข์ได้ ดังนี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น