ธรรมประพันธ์

ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา ๒๕๕๕

ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา ๒๕๕๕ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา ๒๕๕๕ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษาครบ ๙๙ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถวายพระพรโดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ สำนักสงฆ์ถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น