ธรรมประพันธ์

ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๙๙ พรรษา มหาสังฆราช เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แห่งประเทศไทย ในสยามสุวรรณภูมิอุดมชัยบุรีศรีอมรรัตนโกสินทร์ ถิ่นไทยงาม อันลือนาม ทั่วโลกหล้าต่างพร้อมหน้าถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดลบันดาลประสาทประสิทธิ์พร แด่องค์พระบิดาแห่งสงฆ์ สังฆราชเจ้า ขอจงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระเกษมสำราญ ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสุขความเจริญ ด้วยธรรมปีติโอสถทิพย์ แม้มีพระประสงค์สิ่งใดในโลกา ขอทรงสมดังพระหฤทัยปรารถนาทุกประการ

ขอทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มฉัตรแก้วโพธิ์ทองของชาวไทย และประชาสัตว์โลกทั้งหลาย ตลอดถึงพระสงฆ์ องค์เณรเถรชี พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ใต้ร่มเงาพระบารมีตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ใต้ฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยม พุทธบริษัท คณะสงฆ์ทุก ๆ องค์ ทุกวัดวาอารามในผืนแผ่นดินไทย ทุกคณะ ทุกนิกาย ต่างพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์สมเด็จพระบิดาของสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ด้วยความปีติยินดีปรีดาปราโมทย์ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ยิ่งกว่าขุนเขาหิมาลัย ท้องฟ้า มหาสมุทร สุดจะพรรณนา ในพระคุณพระเมตตามหากรุณา อันหาประมาณมิได้ ขอน้อมกราบวันทากราบไหว้ด้วยเศียรเกล้า ในกาลทุกเมื่อ แล

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

มหาสังฆราช อนันตคุณัง อหังวันทามิ สัพพะทา

ณ ถํ้ามหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ เมืองงาว จังหวัดลำปาง

วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ วัสสา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น