ธรรมประพันธ์

ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระนิพนธ์ “ทศพิธราชธรรม ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นจากธรรมบรรยายเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงบรรยายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระผู้ทรงมหันตคุณอันประเสิรฐยิ่ง แก่พสกนิกรชาวไทย ในอุตตมมงคลวโรกาสที่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พระพรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น