ธรรมประพันธ์

ตายแล้วไปไหน

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บัดนี้พวกเราพระภิกษุสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย การตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เพื่ออบรมบ่มนิสัย ฝึกจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาด ให้มีสติปัญญาสามารถจะักษาตน เพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ก็คือกิเลส คือความทุกข์เป็นอันตรายแก่จิตใจของพวกเรา ถือเป็นโรคร้ายทำลายสมรรถภาพ ทำลายจิตใจของพวกเราให้ตกต่ำได้ เหตุฉะนั้น ถ้าหากพวกเราไม่พากันศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ที่คนเราเกิดมาแล้วให้รู้ว่า การที่เราเกิดมาอย่างไร เป็นไปอย่างไร มาจากที่ไหน ไปมาอย่างไรในชีวิต ในวัฏสงสารนี้ ก็ย่อมไม่รู้ไม่เข้าใจ เลยไม่รู้จักบุญจักบาป ไม่รู้จักคุณจักโทษ รู้จักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ เมื่อพากันเกิดมาในโลกนี้ บ้านใด เมืองใด ประเทศไหนก็ดี ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่รู้จักบุญจักบาปแล้ว ไม่รู้จักทุกข์จักสุข ก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำไปเรื่อยๆได้ ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่า คนเรานี้เกิดมาแล้ว ตายแล้วจะไปที่ไหน เกิดมาอย่างไร มาด้วยอำนาจอะไร ที่เราเกิดกันมาอยู่นี้ คนเกิดในบ้านใด เมืองใด ประเทศไหนก็ดี ก่อนเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเพราะอะไร หากเราไม่ศึกษา เราก็จะไม่เข้าใจในชีวิตของตนเอง และชีวิตของบุคคลอื่นว่า เราเกิดมานั้นด้วยอำนาจของกรรม เรียกว่า

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น