ธรรมประพันธ์

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดและสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากวัดทุกวัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เห็นควรขอความเห็นชอบ ดังนี้

  1. ขอให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสม
  2. ขอให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน พร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรม ที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น
  3. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
  4. ส่วนกลาง ให้วัดนำร่อง จำนวน ๙ วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
  5. ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น
  6. ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการเลขานุการรายละเอียดปรากฏตามสำเนาโครงการฯ ที่แนบถวายในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น