ธรรมประพันธ์

จิตตภาวนา

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ณ บัดนี้พากันตั้งใจฟัง การฝึกอบรมจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ พวกเรานั้นก็เป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมอบรมบารมีเป็นกุศล เพื่อให้เกิดขึ้นในตน ในเบื้องต้นทำทานการกุศลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง เจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง ใช้สติปัญญาขัดเกลากิเลสเพื่อให้หมดจากดวงใจ ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนใฝ่ฝันหา การนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้นะ ให้พวกเราทำการปลดปล่อยอดีต เรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างต้องวางทิ้งไปให้หมด สิ่งที่เป็นอนาคตก็ดี ก็ไม่ให้คำนึงถึง เพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งนั้น เรามาพากันพินิจพิจารณา ดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันธรรม

คำว่า ปัจจุปปันนาธัมโม ธรรมทั้งหลายพิจารณาในกาลปัจจุบัน เมื่อพวกเราได้ละจากเคหะสถานบ้านช่องมาแล้ว ไม่ต้องกังวลกับอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่า เนกขัมมะ ออกจากความยุ่งเหยิง จากความขัดข้อง จากความกังวล ออกมาแล้วก็ต้องออกมาเลยไม่ต้องไปกังวล

เมื่อทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนั้นแล้ว ก็ควรทำตนให้เหมือนอยู่คนเดียว เรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียว อย่าไปคิดว่าคนอื่นมานั่งกับเรา การเสียสละละความกังวลออกจากบุคคลอื่น แม้จะเป็นเพื่อนฝูงก็ดี พ่อแม่ก็ดี ลูกหลาน ญาติวงศ์ตระกูลทั้งหลายก็ตาม เราควรที่จะตัดออกไปเหมือนกัน เมื่อเราตัดออกไปแล้ว เราก็เหมือนอยู่คนเดียว เมื่อเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวกเรา ให้มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว จิตคือความคิด ให้รู้ว่าจิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหน ในปัจจุบันนี้คิดอยู่กับตนกับตัวไหม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น