ธรรมประพันธ์

ขิปปปัญญานุสรณ์

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

ISBN: 978-974-8132-49-5

ขิปปปัญญานุสรณ์ เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานทานเพลิงศพ พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

คำปรารภ

ความมหัศจรรย์ของพระอาทิตย์ ที่สว่าง สง่าผ่าเผย อบอุ่น และให้ชีวิตใหม่นี้ สุดที่จะพรรณนา แม้กระดาษทุกแผ่นในโลกนี้รวมกัน ก็ยังไม่พอที่จะเขียนคำอธิบายได้หมด วิธีเดียวที่จะพอทำได้คือ

การดูรอยประทับในความรู้สึกและสิ่งของที่จับต้องได้บนโลกนี้ ฉันใด ความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษเช่น หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ (พระปัญญาพิศาลเถร) ก็ฉันนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียว ที่เราจะนำเสนอได้ รูปถ่าย คำสอน ผลงาน นับจำนวนไม่ถ้วนที่ท่านได้ทำไว้ อีกทั้งความทรงจำของลูกศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อ จะเป็นเพียงรอยแต้มสีที่เราจะพยายามวาดภาพของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ให้สมบูรณ์ หลังจากการดับขันธ์อย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของหลวงพ่อทูล เราได้รวบรวมชิ้นส่วนของผลงานจากช่วงต่างๆ ในชีวิตท่านเพื่อที่จะปะติดปะต่อ ความเป็นองค์ท่านหลวงพ่อทุ่มเททั้งชีวิตที่จะรักษาและเผยแผ่คำสอนเดิมของพระพุทธองค์ เพื่อลูกหลานชาวพุทธผู้ที่จะต้องอยู่หรือจะมาเกิดอยู่ในโลกนี้ต่อไป ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่ม สร้างวัดหลายวัด สร้างพระมหาเจดีย์ อันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าในหลายประเทศทั่วโลก ถึงหลวงพ่อทูลจะถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้ายแรง ท่านยังมั่นคงอยู่กับความจริงในสิ่งที่ท่านรู้ว่าตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติและแจกแจงชัดเจนว่าสมาธิมีสองชนิด คือ สมาธิสงบ และสมาธิตั้งใจมั่น และเน้นว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิความสงบแต่อย่างใด

นักปฏิบัติทุกวันนี้นิยมการมองและนั่งทับปัญหาให้มันหมดไป หลวงพ่อสอนให้ดึงปัญหาขึ้นมาคิด พิจารณาด้วยปัญญาหาทุกข์ โทษ ภัย และความไม่เที่ยง คำพูดของหลวงพ่อทุกคำ สั้น กระชับ ลึกซึ้งและจะมีความหมายใหม่ทุกครั้งที่เราก้าวเดินไปตามทางแห่งการปฏิบัติ ท่านจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของหลวงพ่อทูลจากหนังสือเล่มนี้ แม้หลวงพ่อทูลไม่อยู่กับเราแล้ว ถ้าเราปฏิบัติตามได้ สำหรับเราแล้วหลวงพ่อจะยังมีชีวิตอยู่ตลอดไป ขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องน้อมบูชาคุณแด่หลวงพ่อทูล อันเป็นที่เคารพรักยิ่งเหนือเศียรเกล้า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางไปพบหลวงพ่อ ณ แดนนิพพาน

จงสมหวังทุกประการเทอญ

คณะศิษยานุศิษย์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น