ธรรมประพันธ์

ขันติ-ความอดทน

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ขันติความอดทน เป็นหนทางที่ให้บรรลุมรรคผล ไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลที่พึงปรารถนาตั้งเอาไว้ได้ เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีขันติความอดทนอดกลั้น ทนทาน เป็นตบะของนักปฏิบัติอันจะได้บรรลุผลคุณงามความดีที่เราต้องการให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้

“ขนฺติ ปรมํ ตโป ติติขา ติ”

ณ บัดนี้ จะอธิบายขยายเนื้อความศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้ ในวันนี้จะแสดงเรื่องขันติความอดทน เป็นหนทางที่ให้บรรลุมรรคผล ไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลที่พึงปรารถนาตั้งเอาไว้ได้ เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีขันติความอดทนอดกลั้น ทนทาน เป็นตบะของนักปฏิบัติอันจะได้บรรลุผลคุณงามความดีที่เราต้องการให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ การที่พวกเราท่านทั้งหลายมามีความตั้งใจขวนขวายหาซึ่งคุณงามความดี เพื่อที่จะให้ได้เป็นที่พึ่งของเรานั้น อันนเราที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกอยู่ด้วยกัน การที่บุคคลเราจะมีขันติสม่ำเสมอกันนั้นเป็นของยาก หากบุคคลเป็นผู้ไม่มีศรัทธา และเป็นผู้ไม่มีความอดทนขยันหมั่นเพียร ในการกระทำกิจการงานหน้าที่ของตนด้วยเป็นผู้มีขันติความอดทนแล้ว ผลก็จะไม่ได้ดีอะไรเกิดขึ้นมาแก่ตนออกมา แม้อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลายก็ดี จะทำการงานอะไรให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั้น ก็อาศัยต้องมีขันติความอดทนกันทั้งนั้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น