ธรรมประพันธ์

การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์

การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง การสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ และพระธรรมมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ ณ ถ้ำราชคฤห์ อําเภองาว จังหวัดลําปาง

ภาพปก: ภาพสีน้ำมัน “พระเวสสันดรประทานช้างปัจจัยนาเคนทร์” ฝีมืออาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต โดยได้รับอนุญาตจากมูลนิธิจักรพันธ์ุ โปษยกฤต สงวนลิขสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น