ธรรมประพันธ์

การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

การทำบุญทำกุศลตามหลัก พระพุทธศาสนาให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในเรื่องกาลิกทั้ง ๔ อย่าง ได้แก่ ยาวะกาลิก ยามะกาลิก สัตตาหะกาลิก และยาวะชีวิก ดังนี้

๑. ยาวะกาลิก หมายถึง อาหารทุกชนิดที่พระภิกษุสามารถฉันได้ เช่น ข้าว ข้าวต้ม ขนม ผลไม้ รากไม้ หัวเผือก หัวมัน ถั่ว งา เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้ง ซีอิ้ว น้ำปลา น้ำผลไม้ ฯลฯ ที่เราสงเคราะห์เป็นอาหารนั้น เรียกว่าโภชนะทั้ง ๕ อย่าง เป็นสิ่งที่พระภิกษุสามารถฉันได้เฉพาะตอนเช้า ไปจนถึงเที่ยงวันเท่านั้น ไม่ว่าพระภิกษุจะฉันมื้อเดียวก็ดี หรือฉันสองมื้อก็ดี ถ้าไม่กินเที่ยงก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมวินัยอะไร แต่ห้ามไม่ให้ฉันตอนเย็น ถ้าพระภิกษุไปฉันตอนเย็น คือ ตั้งแต่เลยเที่ยงไปแล้ว จะผิดศีลผิดพระธรรมวินัย

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น