อบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖อบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖
ภาพกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖ภาพกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖
คลังภาพ

อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น