อบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๖อบรมวิปัสสนาเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๖
คลังภาพ

อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น