สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
คลังภาพ

คลังภาพกิจกรรม ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๐ ธรรมดี เพื่อชีวีงาม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น