วัด และความหมายของวัด

วัดไตรมิตรวิทยาราม - ภาพโดย Lungnuat

การใช้พื้นที่ของวัด

วัดโดยทั่วไปนิยมแบ่งเขตพื้นที่ภายในออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสเขตธรณีสงฆ์ ๑. เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานที่ประทับขององค...

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด - ภาพโดย Lungnuat

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัด

สังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เนื่องเพราะเชื่อว่า พระภิกษุ นั้นเป็นผู้มีความรู้มากกว่าฆราวาส เป็นผู้ทรงศีล ย่อมพูดแต่สิ่งเท็จจริง และเป็นครูบาอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีต่อวัดจึงผูกพ...

วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกำแพงเพชร - ภาพจาก Wikipedia

การขนานนามชื่อวัด

วัดต่าง ๆ ที่ปรากฏนามเพื่อเรียกขานกันนั้น มีที่มาแห่งการตั้งชื่อกันดังนี้ ขนานนามตามสิ่งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา, วัดพระบรมธาตุฯ นครศรีธรรมราชขนานนามตามฐานานุศั...

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสร้างวัดในประเทศไทย

แบบอย่างการสร้างวัดในสังคมไทยมีแบบอย่างที่เป็นอิทธิพลหลักจากลังกา เนื่องจากคนไทยนับถือพุทธศาสนาในลัทธิเถรวาทหรือหินยานผ่านมาทางสายของลังกา (แบบลังกาวงศ์) มูลเหตุ คือการสร้างให้เป็นศาสนสถานเพื่อเอื้อต่...

วัดป่าธรรมแสงทอง วัดอรัญวาสี จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทของวัด

สมัยหลังพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น ทำให้บริเวณเหล่านี้เกิดเป็นที่ชุมนุมของเหล่าพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึง ที่สุดแล้วก็เกิดมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่พำนักเพื่อบำรุงรักษา สังเวช...

สระโบกขรณีกลันทกนิวาป (สระน้ำ) วัดเวฬุวันมหาวิหาร - ภาพจาก Wikipedia

มูลเหตุการสร้างวัด

แต่เดิมในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่ อาศัยของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร ด้วยจะทำให้เกิดความยึ...

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร - ภาพโดย Lungnuat

การแบ่งระดับของวัดหรือพระอารามหลวง

พระอารามหลวงแบ่งออกได้เป็น ๓ ชั้น คือ พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วัดที่มีเจติยสถานสำคัญ เป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูง มีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ขึ้นไปพระอารามหลวงชั้นโท ห...

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงชั้นพิเศษ - ภาพโดย Lungnuat

ชนิดของวัด

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๐๕ กำหนดไว้ว่า วัดมี ๒ ชนิด คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสำนักสงฆ์ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทา...

วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร

ความหมายของวัด

วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย คำว่า “วัด” เป็นคำเรียกชื่อศาสนสถานแบบคำไทย โดยที่มาของคำว่า “วัด” นี้ ยังไม่มีข้อยุติ ด้วยบางค...