พระอุโบสถและพระวิหาร

พระวิหารและพระอุโบสถ วัดราชนัดดาราม - ขอบคุณภาพจาก fotorelax.com โดยคุณ zynkornize

พระอุโบสถและพระวิหาร

พระอุโบสถ ชื่อเรียกอาคารซึ่งใช้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรม คำว่า “อุโบสถ” มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาใน ๔ ลักษณะ คือ หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประชุมกันเพื่อแสดงธรรมและรับฟังธรรมหมายถึงการแสดงพระปาฎิโมกข์ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยทุกๆ ๑๕ วันหมายถึงการรักษาศีล ๘ ของเหล่าฆราวาสในทุกๆวันพระหมายถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ร่วมกัน คำว่าอุโบสถจึงเ...