วัด และ ความหมายของวัด

พระอุโบสถและพระวิหาร

พระวิหารและพระอุโบสถ วัดราชนัดดาราม - ขอบคุณภาพจาก fotorelax.com โดยคุณ zynkornize
พระอุโบสถและพระวิหาร

พระอุโบสถและพระวิหาร

พระอุโบสถ ชื่อเรียกอาคารซึ่งใช้เป็นสถานที่เฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำสังฆกรรม คำว่า “อุโบสถ” มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาใน ๔ ลักษณะ คือ หมายถึงวันพระ ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาประ...

พระเจดีย์

พระปฐมเจดีย์ เจดีย์ที่เชื่อว่าเป็นเจดีย์แรกในประเทศไทย - ภาพจาก Flickr Son Nguyen
พระเจดีย์

พระเจดีย์

พระเจดีย์ : ชื่อเรียกสิ่งก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง มีรูปทรงสัณฐานคล้ายรูปกรวยแหลม นิยมใช้เป็นหลักประธานของวัด ในฐานะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหรือในฐานะสื่อสัญลักษณ์แทน พระสั...

พระปรางค์

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี - ขอบคุณภาพจาก tvpoolonline.com
พระปรางค์

พระปรางค์

พระปรางค์ : ชื่อเรียกงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง ที่ใช้เป็นหลักประธานของวัดเสมอด้วยพระเจดีย์หรือพระมณฑป ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ดังจะเห็นได้จากชื่อเรียกวัดสำคัญในกลุ่มภาค...

พระมณฑป

พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระมณฑป

พระมณฑป

พระมณฑป : ชื่อเรียกงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง ที่เอื้อให้สำหรับประโยชน์ใช้สอยซึ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระไตรปิฎก หรือรอยพระพุทธบาทจำลอง พระมณฑปโดยทั่วไปมักเป็นอาคารรู...

วัดไทย

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย
วัดไทย

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้งตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ ม.๓ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ มีทิศเหนือจด ตำบลบ้านดู่ ทิศใต้จด แม่น้ำกก ต.รอบเวียง ทิศตะวันออกจด หมู่ ๒ ต.ริมกก (บ้านใหม่) และทิศตะวัดตกจด ต. แม่ยา...