สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะตรวจการภาค ๙ และ ๒ และแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นผู้ริเริ่มให้มีวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งในประเทศไทย

เกิด
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
มรณภาพ
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕
อายุ
๙๑ ปี ๒๔๓ วัน
วัด
วัดราษฏร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
สังกัด
มหานิกาย
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท, เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ตำแหน่ง
ราชบัณฑิต, อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์บำรุง, อดีตแม่กองธรรมสนามหลวง, อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, อดีตสมาชิกสังฆสภา

ชาติกำเนิด

พระพิมลธรรม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู เวลา ๒๔:๐๐ น. เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๖ คน ของนายชมและนางจันทร์ จันทร์พยอม ชาติภูมิอยู่ในตลอดเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อุปสมบท

พระพิมลธรรม ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่วัดพลับ อำเภอพนัสนิคม โดยมีพระครูศรีพนัสนิคมเป็นพระอุปัชฌาย์ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๑ คุณยายช้อยได้พาไปฝากเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) และพระธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) เป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ราชบัณฑิต – ภาพจาก Pantip

การศึกษา

 • พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
 • พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้นักธรรมชั้นโท
 • พ.ศ. ๒๔๖๕ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 • พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
 • พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
 • พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

 • พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา ซึ่งมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นสังฆนายก
 • พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา ซึ่งมีพระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี) เป็นสังฆนายก
 • พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นสังฆนายก

สมณศักดิ์

 • พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชลธารมุนี ปิยทัสสีธรรมสาธก สังฆปาโมกข์
 • พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุธี ธรรมปรีชาภิมณฑ์ ปริยัตติโกศล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธี ศรีวิมลนายก ตรีปิฎกธาดา มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก ตรีปิฎกธรรมภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพิมลธรรม มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต ยติกิจสาทร บวรสังฆาราม คามวาสี

หนังสือที่เขียน

หนังสือที่นิพนธ์ โดย เจ้าคุณพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

 • โสฬสปัญหา
 • ตำนานพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 • ตำนานพระอรหันต์แปดทิศ
 • พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 • พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 • พุทธประวัติทัศนศึกษา
 • ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • สมบัติรัตนกวีชิ้นเอก
 • พุทธสาวิกา
 • แม่ของลูก
 • คำสั่งของพ่อ
 • ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • เมื่อเราบวช
 • เมื่อเราบวช ๒๕๐๐
 • เมื่อเราบวช
 • ปริทรรศน์ เวชสันดรชาดก
 • ปริทรรศน์ เวสสันดรชาดก
 • เมื่อเราบวช (เรื่องราวน่ารู้ทางพุทธศาสนาธรรมปฏิบัติและคติพจน์)
 • วันศาสนานิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ
 • พุทธประวัติทัศนศึกษา
 • พุทธประวัติทัศนะศึกษา

มรณภาพ

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ สิริอายุได้ ๙๑ ปี ๒๔๓ วัน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น