ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

สมมุติเจ้าที่ทำการสงฆ์

เจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ คือ ภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความไว้วางใจถูกเลือกหรือถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล รักษา แจกจ่าย สิ่งต่าง ๆ อันเป็นของกลางสงฆ์แทนพระสงฆ์ทั้งมวลภายในสีมา หรือในอารามใดอารามหนึ่ง และภิกษุที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ต้องเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม ไม่มีความลำเอียงในหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย ภิกษุผู้สมควรเลือกมาเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ในทุก ๆ ตำแหน่งจะต้องประกอบด้วยองค์คุณทั่วไป หรือองค์คุณที่เป็นสาธารณ์ ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการคือ

  1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ
  2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง
  3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย
  4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว
  5. เข้าใจการทำหน้าที่อย่างนั้น

ประเภทของเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์

พระพุทธองค์ทรงอนญาตให้สงฆ์สมมุติภิกษุเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ ๕ แผนก คือ

  1. เจ้าอธิการแห่งจีวร
  2. เจ้าอธิการแห่งอาหาร
  3. เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
  4. เจ้าอธิการแห่งอาราม
  5. เจ้าอธิการแห่งคลัง
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น