ประสูติ

ทรงสร้างปราสาท ๓ ฤดูแก่เจ้าชายสิทธัตถะ

พระเจ้าสุโธทนะ พระราชบิดาทรงสั่งให้สร้างปราสาทอันประณีต ๓ หลังสำหรับใช้เป็นที่ประทับใน ๓ ฤดู ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเมื่อพระองค์ทรงประสูติมาแล้วได้รับการทำนายว่าจะเสด็จออกบวช พระราชบิดาทรงปักใจเชื่อคำทำนายของโกณทัญญพราหมณ์ จึงทรงคิดหาเหตุที่จะป้องกันเจ้าชายมิให้ออกบวช โดยเอาใจใสดูแลให้ยึดติดแต่ใน กามสุข คือ ความสุขทางโลก เป็น โลกีย์สุข

ซึ่งเมื่อพระโอรสพระชนม์ ๓ พรรษา พระบิดาทรงโปรดให้สร้างสระน้ำถวายเพื่อให้เล่นสนุกเพลิดเพลิน เมื่อพระชนม์  ๑๖  พรรษา จึงทรงให้สร้างปราสาท  ๓  องค์ เป็น ๓ ฤดู คือ ปราสาทองค์ที่  ๑ สำหรับฤดูร้อน ชื่อ สุรัมมะ มีทั้งหมด  ๙  ชั้น ปราสาทองค์ที่  ๒ สำหรับฤดูฝน ชื่อ สุภกะ มีทั้งหมด  ๗  ชั้น และปราสาทองค์ที่  ๓ สำหรับฤดูหนาว ชื่อ รมณะ มีทั้งหมด ๕ ชั้น พร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยดนตรีล้วนประโคมขับกล่อมโดยเหล่าสตรีที่สวยสดงดงามแรกรุ่นดรุณีถึง ๔๐,๐๐๐ คน เพื่อให้เจ้าชายทรงหลงใหลทางโลก เลิกใฝ่ใจทางธรรม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น