ประสูติ

ทรงผจญพญามารวัสวดี

เมื่อเหล่าเทพยดา พระอินทร์ พระพรหม ตลอดจนทวยเทพทุกสถานวิมานในจักรวาล ทราบด้วยญาณว่า พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงอธิษฐานพระหฤทัย ต่างมีความชื่นชมโสมนัส ส่งเสียงไชโยโห่ร้องพนมกรสาธุการและพากันเหาะมาเฝ้าพร้อมถวายเครื่องสักการบูชา

ฝ่ายพญามารวัสวดี ต้องการที่จะขัดขวางการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมโพธิสัตว์ จึงเรียกประชุมไพร่พลเหล่าเสนามาร สั่งให้แสร้งนิรมิตกายให้น่าสะพรึงกลัว พญามารวัสวดีประทับบนหลัง ช้างคีรีเมขล์ อันเป็นคชสารพาหนะสูง ๑๕๐ โยชน์นิรมิตร่างของตนให้สูงใหญ่มีมือนับพันถือศาสตราวุธพร้อมสรรพ นำพลเหล่าเสนามารอันมีจำนวนประมาณมิได้พากันตะโกนโห่ร้องเหาะเรียงรายกันมามืดฟ้ามัวดิน จนบรรดาเหล่าเทพยดาที่ถวายนมัสการพระบรมโพธิสัตว์เกิดความเกรงกลัวพากันเหาะหนีไปจนหมดสิ้น

พญามารสั่งเหล่าไพร่พลให้ล้อมเขตรัตนบัลลังก์ไว้อย่างแน่นหนา แต่พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษแม้จะอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวก็มิได้สะดุ้งหวาดกลัว ด้วยมีพระบารมี ๑๐ ทัศ คอยคุ้มครอง

ครั้นพญามารเห็นการใช้วิธีข่มขู่มิได้สร้างความหวั่นไหวหรือสดุ้งหวาดกลัวให้เกิดขึ้นได้ จึงสั่งเหล่าไพร่พลซัดสาดศาสตราวุธเข้าใส่หมายทำอันตรายต่อพระบรมโพธิสัตว์ แต่ศาสตราวุธเหล่านั้นกลับกลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระองค์จนหมดสิ้น พญามารจึงไสพญาช้างคีรีเมขล์เข้าไปใกล้เขตโพธิมณฑล กวัดแกว่งสรรพอาวุธที่มีอยู่ในมือทั้งพันเพื่อแสดงเดชอำนาจแห่งตนพร้อมตะโกนประกาศก้องว่า

“ดูกรสิทธัตถะราชกุมาร รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา เกิดขึ้นด้วยบุญเรา ไพร่พลเสนามารนี้เป็นพยานได้ ดังนั้นท่านจงเร่งลุกออกไป”

ฝ่ายพลมารเมื่อได้ยินดังนั้นจึงพากันส่งเสียงโห่ร้องรับสมอ้าง พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ จึงเปล่งสีหนาทตอบว่า

ดูกรพญามาร รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา เกิดขึ้นด้วยบุญเราอันสั่งสมแต่ปางก่อน พระธรณีเป็นพยานแห่งเรา ดูกร วสุนธรา หรือแผ่นดิน หมายถึง พระแม่ธรณี นางจงมาเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลของอาตมาในกาลบัดนี้ด้วยเถิด”

ทันใดนั้นแม่พระธรณีได้ปราฏกกายขึ้นกระทำอัญชลีถวายอภิวาทต่อพระบรมโพธิสัตว์ แล้วเปล่งวาจาประกาศเป็นพยานในการบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์ แม้แต่เพียงน้ำตรวจอุทิศที่นางเอามวยผมรองรับไว้บนเศียรเกล้า ก็มีมากพอจะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้ เมื่อกล่าวแล้วนางวสุนธราจึงปล่อยมวยผมบีบน้ำตรวจอุทิศผลมหากุศลที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงสะสมไว้แต่อเนกชาติ คือจำนวนมากมายหลายชาติเหลือที่จะนับได้ให้ไหลออกมาท่วมนองไปทั่วบริเวณ ยกเว้นเขตรัตนบัลลังก์

เหล่าไพร่พลเสนาทั้งหลายและพญามารวัสวดีมิอาจดำรงอยู่ ณ ที่นั้นได้ ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนสุดขอบจักรวาล พญามารเห็นอานุภาพแห่งบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ดังนั้นเกิดความสะดุ้งหวาดกลัว ยกมือขึ้นประนมถวายนมัสการยอมรับความปราชัยแล้วเหล่ากองทัพมารทั้งหลายก็อันตรธานหายไป พระบรมโพธิสัตว์ทรงมารวิชัย คือ มีชัยต่อเหล่ามาร ตั้งแต่เวลาเย็นพระอาทิตย์ยังมิทันอัสดงคตด้วยพระบารมี

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น