ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

พระพุทธคุณ ๙ ประการ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เมื่อเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกธาตุนี้แล้ว ย่อมทรงมีพระเกียรติศัพท์อันงามขจรขจายไป ทรงพระพุทธคุณนานาประการนับไม่ถ้วน ซึ่งพระพุทธคุณ  ๙ ประการใหญ่ มีดังนี้ คือ

  1. อรหํ…. ทรงเป็นพระอรหันต์ ประกอบด้วยคุณควรที่จะรับสรรพสักการะน้อยใหญ่ได้ทุกประการของชาวโลกทั้งผอง อาจทำให้เกิดอานิสงส์เนืองนองมากมายแก่สรรพสัตว์ผู้กราบไหว้บูชา
  2. สมฺมาสมฺพทฺโธ… ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ด้วยพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมมาช้านาน ธรรมทั้งปวงมาเกิดขึ้นพร้อมในพระหฤทัยของพระองค์เอง
  3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน… ทรงไพบูลย์ด้วยไตรวิชชา (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ) และอัษฏางควิชชา (วิชชาทั้ง ๘ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ เหาะเหินเดินอากาศได้ และอิทธิฤทธิ์ทั้งหลาย ฯลฯ) พร้อมทั้งจรณะสิบห้าประการ
  4. สุคโต… ทำดำเนินไปแล้วด้วยดี เพราะมีพระนิพพานคติอันดีเป็นที่ดำเนินไป
  5. โลกวิทู… ทรงรู้แจ้งโลก เพราะทรงพระสัพพัญญุตญาณ รู้แจ้งจบทั้งสังขารโลก และโอกาสโลก
  6. อนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถิ…. ทรงเป็นสารถี มีพระปรีชาญาณรู้ทรมานบุรุษ ทรงฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
  7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ… ทรงเป็นบรมครู ได้โอกาสตรัสพระพุทธฏีกาแก่ฝูงสัตว์ เทพยดา และหมู่มนุษย์พุทธเวไนยทั่วโลกสันนิวาส ให้สามารถบรรลุถึงคุณธรรมอันมีผลเป็นสุขพิเศษ มีพระนิพพานธรรมเป็นที่สุด
  8. พุทฺโธ… พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้แล้วเต็มที่ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้ตื่นแล้วจากความหลับ คือ กิเลสนิทรา
  9. ภควา… พระองค์ทรงเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ และเป็นผู้มีส่วนแห่งพระบารมีธรรมอันจำเริญนั้นทั้งมวล

เหล่านี้คือพระบารมีธรรม และพระพุทธคุณอันประเสริฐทั้ง  ๙  ประการในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น