ตรัสรู้

เผยแผ่พระศาสนาและโปรดภัททวัคคีย์

ครั้นพระบรมศาสดาทรงเห็นว่า บัดนี้ควรแก่การประกาศเผยแผ่พระศาสนาจึงให้พุทธสาวกทั้ง ๖๐ องค์เที่ยวจาริกเผยแผ่พระธรรม อนุเคราะห์แก่ประชุมชน แต่มิให้ไปทางเดียวกัน ๒ องค์ เพื่อจะได้เผยแผ่ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ส่วนพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในระหว่างทางเมื่อเสด็จพุทธดำเนินมาถึงไร่ฝ้าย พระพุทธองค์ได้พบกับพระราชกุมารจำนวน ๓๐ องค์ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศลและร่วมพระราชบิดาเดียวกับพระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศล

พระราชกุมาร ๓๐ องค์นี้เป็นผู้มีรูปงามจึงมีนามบัญญัติว่า ภัททวัคคีย์ ในเวลานั้นพระราชกุมารทั้ง ๓๐ องค์กำลังช่วยกันติดตามหานางคณิกาผู้หนึ่งซึ่งลักเอาอาภรณ์ของพระกุมารองค์หนึ่งไป ครั้นเมื่อตามมาถึงไร่ฝ้ายเห็นพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ ร่มไม้ใหญ่จึงเข้ามาทูลถามว่าเห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้หรือไม่ พระพุทธองค์ตรัสว่า“จะแสวงหาสตรีไปทำไม แสวงหาตนถึงประเสริฐกว่า” แล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ยังผลให้พระกุมารผู้อายุน้อยได้บรรลุพระโสดาบัน นอกนั้นบรรลุพระสกิทาคามีทั้งสิ้น เมื่อประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว พระบรมศาสดาจึงส่งภิกษุภัททวัคคีย์ทั้ง ๓๐ รูปไปประกาศพระศาสนาในทิศทั้งปวง ส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวลาที่ชฎิลทั้ง ๑,๐๐๐ คนนั้นอาศัยอยู่.

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น