ตรัสรู้

เกิดอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา

เกิดอุบาสกผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา

ฝ่ายบิดามารดาของยสะกุลบุตร เมื่อไม่พบบุตรชายของตนในตอนเช้าจึงสั่งให้บริวารออกตามหาทั้ง ๔ ทิศ ส่วนเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสะมาณพก็ได้ออกตามหาเองด้วยความเป็นห่วง จนมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันพบรองเท้าทองของบุตรก็จำได้ แต่ในเวลานั้นพระบรมศาสดาได้ใช้พทุธปาฏิหาริย์บันดาลให้ไม่สามารถมองเห็นผู้เป็นบุตร บิดาของยสะมาณพได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อถามถึงบุตรชายของตน พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “จงนั่งลงในที่นี้ก็จะได้เห็นซึ่งบุตรแห่งท่าน” แล้วตรัสแสดงพระธรรมเทศนา พระอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ เหมือนในครั้งแรกยังจิตเศรษฐีให้บรรดุพระโสดาปัตติผล เป็นบุคคลชั้นโสดาบันในพระพุทธศาสนา จึงทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกว่า ถึงรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งคนแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งตปุสสะ กับ ภัลลิกะ เป็นอุบาสกสองคนแรกที่ถึง พระพุทธ พระธรรม เป็นที่พึ่ง เพราะก่อนหน้านั้นยังไม่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นในโลกพระรัตนตรัยจึงยังไม่ครบองค์  ๓  แต่เศรษฐีบิดาของพระยสะ เป็นอุบาสกคนแรกที่ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

การเทศนาธรรมในครั้งที่ ๒ นี้ยังผลให้ยสะกุลบุตรบรรลุอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาจึงบันดาลให้เศรษฐีได้เห็นบุตรชายของตน เศรษฐีได้อ้อนวอนขอให้กลับบ้านด้วยมารดาได้ร้องไห้เพ้อรำพันถึงด้วยความโศกเศร้า

ยสะกุลบุตรแลดูพระบรมศาสดา พระพุทธองค์จึงตรัสบอกให้เศรษฐีทราบว่าบัดนี้บุตรชายได้บรรลุอรหัตผลแล้ว เศรษฐีจึงกราบทูลว่าเป็นลาภอันประเสริฐของยสะกุลบุตร แล้วทูลอาราธนาให้พระบรมศาสดาและยสะไปรับบิณฑบาตในเรือนของตน

เมื่อคหบดีทูลลากลับไปแล้ว ยสะมาณพจึงทูลขออุปสมบท พระบรมศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหมือนเคยประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ แต่ไม่ตรัสคำว่า “เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ” เพราะพระยสะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนขอบรรพชา สมัยนั้นจึงมีพระอรหันต์ในโลกเป็น ๗ องค์ทั้งพระยสะ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น