ตรัสรู้

อุปติสสะและโกลิตะ

ณ บ้าน อุปติสสคาม เมืองนาลันทา ใกล้กรุงราชคฤห์แคว้นมคธ อันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครอง พราหมณ์ผู้หนึ่งมีชาติตระกูลมั่นคงนามว่า วังคันตะ และภรรยาคือ นางสารีพราหมณ์ ทั้งสองมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งนามว่า อุปติสสะ แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า สารีบุตร อันมีความหมายว่า บุตรของนางสาลี อุปติสสะเป็นสหายกับโกลิตะ บุตรชายของนายบ้านโกลิตคาม และนางโมคคัลลีพราหมณ์ แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า โมคคัลลีบุตร อัน มีความหมายว่า บุตรของนางโมคคัลลี อุปติสสะและโกลิตะเป็นสหายที่รักใคร่สนิทสนมกันมาก เพราะตระกูลของทั้งสองเป็นมิตรสืบเนื่องกันมานานถึง ๗ ชั่วคน

วันหนึ่ง อุปติสสะและโกลิตตะพร้อมด้วยบริวารอันมีฝ่ายละ ๒๕๐ คน ต่างพากันไปเที่ยวชมการละเล่นในกรุงราชคฤห์ ได้เกิดความคิดขึ้นว่า “ชีวิตของคนเราสั้น การดูการเล่นจะมีประโยชน์อันใด ทั้งผู้แสดงและผู้ดูอายุไม่ถึง ๑๐๐ ปีก็จะตายไปเปล่าหาสาระอะไรมิได้ ควรรีบขวนขวายศึกษาหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ดีกว่า” ทั้งสองจึงชวนกันไปฝากตัวเป็นศิษย์ของ สัญชัยปริพาชก เจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งมีผู้นิยมเลื่อมใสในสมัยนั้น พร้อมด้วยบริวารฝ่ายละ ๒๕๐ คน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น