ตรัสรู้

อุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสองคนแรกในพระพุทธศาสนา

ในเช้าวันนั้น พระบรมศาสดาได้เสด็จไปเรือนของท่านเศรษฐีโดยมีพระยสะตามเสด็จ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดมารดาและภรรยาเก่าของพระยสะ เป็นธรรมบทเดียวกับที่เคยแสดงโปรดท่านเศรษฐี ยังผลให้มารดาและภรรยาเก่าของพระยสะบรรลุพระโสดาปัตติผลได้ดวงตาเห็นธรรม ทั้งสองได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสิกา ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตนับเป็น อุบาสิกาสองคนแรก ในพระพุทธศาสนา

ครั้นได้เวลาอันสมควร ปฐมอุบาสิกาทั้งสองจึงน้อมนำอาหารอันประณีตเข้าไปถวายด้วยความเคารพ พระบรมศาสดาทรงรับอาหารบิณฑบาตด้วยบาตร และทรงทำภัตกิจ คือ ฉันภัตตาหาร แล้วตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอนชนทั้งสาม คือ ท่านเศรษฐีและภรรยารวมทั้งภรรยาเก่าของพระยสะ ให้อาจหาญรื่นเริงในธรรมแล้วเสด็จกลับไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น