ตรัสรู้

รัตนฆรเจดีย์ เทวดาเนรมิตเรือนแก้ว

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมครบ ๗ วันแล้ว ในสัปดาห์ที่ ๔ ได้เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว ซึ่งเทวดานิรมิตขึ้นมาถวาย ทรงพิจารณาพระปริยัติธรรม พระไตรปิฎก ณ เรือนแก้วนั้นตลอดระยะเวลา ๗ วัน สถานที่นั้นอันตั้งอยู่ ณ ทิศพายัพ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ จึงได้นิมิตมหามงคลนามว่า รัตนฆรเจดีย์

อนึ่ง ในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา กล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ต้นพระศรีมหาโพธิพฤกษ์ ในสัปดาห์ที่ ๑ ประทับยืนถวายพระเนตร ณ อนิมิสเจดียสถาน ในสัปดาห์ที่ ๒ และเสด็จเดินจงกรม ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ในสัปดาห์ที่ ๓ นั้น พระฉัพพรรณรังสี คือรัศมี ๖ ประการ ได้แก่

  1. นีล รัศมีที่มีสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน
  2. ปีต รัศมีที่มีสีเหลืองเหมือนหรดาลทอง
  3. โลหิต รัศมีที่มีสีแดงเหมือนสีตะวันอ่อน
  4. โอทาต รัศมีที่มีสีขาวหรือสีเหมือนแผ่นเงิน
  5. มัญเชฐ รัศมีที่มีสีเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ หรือสีเหมือนหงสบาท คือ สีแดงปนเหลืองเหมือนสีของเท้าหงส์
  6. ประภัสสร รัศมีที่มีสีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผนึก

พระฉัพพรรณรังสี คือรัศมี ๖ ประการก็ยังมิได้โอภาสออกจากพระวรกาย จนในสัปดาห์ที่ ๔ เมื่อเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิทรงพิจารณาธรรมในพระวรกาย จนในสัปดาห์ที่ ๕ เมื่อเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิทรงพิจารณาธรรมในเรือนแก้ว พระฉัพพรรณรังสีทั้ง ๖ ประการจึงโอภาสออกมาจากพระวรกายแล้วแล่นไปในทศทิศ คือ ทิศทั้ง ๑๐

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น