ตรัสรู้

พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ

เมื่อกระทำกาารไม่สำเร็จ พระเทวทัตได้ชักชวนภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง อันมีพระโกกาลิกะเป็นต้น

เข้าไปกราบทูลข้อเสนอ ๕ ประการ (วัตถุ ๕) ต่อพระบรมศาสดา คือ

  1. ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิต เข้าสู่บ้านมีโทษ
  2. ให้ภิกษุถือบิณฑบาตตลอดชีวิต รับนิมนต์มีโทษ
  3. ให้ภิกษุถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต รับคฤหบดีจีวร (ผ้าที่เขาถวาย) มีโทษ
  4. ให้ภิกษุอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต เข้าสู่ที่มุงบังมีโทษ
  5. ให้ภิกษุห้ามฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต ฉันเข้ามีโทษ

พระบรมศาสดาทรงปฏิเสธใน ๔ ข้อข้างต้น แต่ภิกษุใดจะปฏิบัติโดยสมัครใจก็ไม่บังคับ และในข้อที่ ๔ นั้นทรงอนุญาตให้อยู่โคนไม้ได้ ๘ เดือน ช่วงเข้าพรรษาซึ่งตรงกับฤดูฝนให้อยู่ประจำวัด ส่วนข้อที่ ๕ นั้นทรงอนุญาตให้ฉันเนื้อที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไข ๓ ประการ คือ

  1. ไม่ได้เห็น
  2. ไม่ได้ฟัง
  3. ไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อตน
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น