ตรัสรู้

พระเทวทัตกระทำสังฆเภท

พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง พาแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ พระบรมศาสดาจึงส่งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระไปแสดงพระธรรมเทศนาจนพระภิกษุหลงผิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน และกลับมาสู่สำนักพระพุทธองค์อย่างเดิม พระเทวทัตทราบเรื่องเสียใจถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตและอาพาธ เกิดสำนึกในความผิดขอให้พระที่เป็นศิษย์หามมาเฝ้าพระบรมศาสดา แต่ระหว่างทางได้ถูกธรณีสูบ ก่อนที่ร่างจะจมหายไปได้ขอประทานอภัยและถวายลูกคางเป็นพุทธบูชา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น