ตรัสรู้

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีถวายผ้าสาฏกคู่แด่พระพุทธเจ้า

ซึ่งในการเสด็จสู่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระมารดาเลี้ยง ทรงมีศรัทธาถวายผ้าสาฏกที่ทออย่างประณีต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธเพราะเป็นการให้ด้วยเห็นเป็นญาติ และได้แนะนำให้ถวายแก่พระภิกษุอันดับรองลงไป แต่ก็หามีพระภิกษุรูปใดกล้าที่จะรับผ้านั้นไม่ พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้ถวายแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่ชื่อว่า “อชิตะภิกษุ”

แม้พระน้านางจะไม่ยินดีที่จะถวาย แต่ก็ทรงกระทำตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นพระนางเสียพระทัย จึงทรงแสดงอภินิหารโยนบาตรเพื่อเสี่ยงทาย บาตรนั้นก็ลอยลงไปตกในมือของพระอชิตะภิกษุ พระพุทธองค์จึงตรัสทำนายว่า “อชิตะภิกษุรูปนี้ ต่อไปภายหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านาม “พระศรีอริยเมตไตรย” ในอนาคตข้างหน้า

เมื่อพระนางมหาปชาบดีทราบดังนั้นก็ทรงปลื้มพระทัยที่ได้กระทำมหากุศล แม้จะมิใช่กับพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ตาม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น