ตรัสรู้

ประเพณีทอดผ้าป่า

จากความจำเป็นของพระอนุรุทธะในการเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลเพื่อนำมาเย็บทำจีวรใหม่นี้เอง ซึ่งเป็นพุทธานุญาตให้พระภิกษุทำผ้ากฐิน หรือจีวร

ในเวลานั้น นางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพ ซึ่งย้อนหลังไป ๓ ชาติเคยเป็นภรรยาที่ดีของ พระอนุรุทธเถระเจ้า ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะเลิศในทางทิพยจักษุ ตาทิพย์ ทราบความประสงค์ของพระเถระจึงนำผ้าอย่างดี ๓  ผืน กว้าง  ๔  ศอก ยาว ๑๓  ศอก มาวางไว้ใกล้ทางโดยเอาหยากเยื่อถมไว้เหลือเพียงชายผ้าให้เห็นเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะนางรู้ว่าหากถวายโดยตรงพระเถระย่อมไม่รับเพราะมิใช่ผ้าบังสุกุล หรือ ผ้าที่ไม่มีเจ้าของ ผ้าที่เขาทิ้งแล้ว

เมื่อได้ผ้าพอแก่การทำจีวร พระอนุรุทธเถระจึงกลับมายังพระเวฬุวันมหาวิหาร บอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายทราบว่าท่านจะทำจีวรซึ่งในสมัยโบราณจะต้องทำการตัดเย็บและย้อมด้วยตนเอง ดังที่กล่าวมาในเรื่องการประชุมสงฆ์เพื่อความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ในการร่วมกันทำผ้าจีวรหรือการกรานกฐิน

ฝ่ายนางชาลินีเทพธิดา ได้จำแลงกายเป็นอุบาสิกาเข้าไปป่าวร้องในหมู่บ้านให้ประชาชนทราบถึงการประกอบพิธีทำจีวรถวายพระอนุรุทธเถระ มหาชนทั้งหลายต่างมีศรัทธานำข้าวยาคูและอาหารอันประณีตมาถวายด้วยศรัทธา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น