ตรัสรู้

ท้าวสักเทวราชถวายผลสมอ

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้จิกเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ในสัปดาห์ที่ ๗ พระพุทธองค์จึงเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้เกดอันมีนามว่า ราชายตนะ ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางทิศทักษิณ ของต้นพระศรีมหาโพธิเป็นเวลาอีก ๗ วัน

ครั้นพระสัพพัญญูออกจากสมาธิแล้ว ท้าวสักกอมรินทราธิราช หรือพระอินทร์ ทรงดำริว่า พระผู้มีพระภาคเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ สัปดาห์ ๔๙ วันที่ผ่านมา ยังมิได้เสวยพระกระยาหาร จึงนำผลสมออันเป็นทิพยโอสถลงมาจากเทวโลก แล้วน้อมเข้าไปถวายพระพุทธองค์ทรงรับและเสวยผลสมอทิพย์นั้น แล้วทรงทำสรีรกิจลงพระบังคน ทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำที่ท้าวสหัสนัยน์ อีกนามหนึ่งของพระอินทร์ถวาย  จากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จไปประทับ ณ ราชายตนพฤกษ์ ตามเดิม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น