ตรัสรู้

ทรงโปรดอาฬวกยักษ์

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล อันมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง ในครั้งนั้นยังมีกษัตริย์ผู้ครองอาฬวนคร ทรงพระนามว่าพระเจ้าอาฬวี พระองค์ทรงเป็นนักนิยมไพรถือการล่าสัตว์ป่าเป็นกิจวัตร วันหนึ่งทรงขับม้าพระที่นั่งไล่ตามกวางไปตามลำพังพระองค์เดียว แม้ม้าทรงจะวิ่งจนหมดกำลังพระองค์ยังเสด็จลงจากหลังม้าวิ่งไล่ตามกวางไปจนเกิดพลัดหลงกับกองทหาร พระองค์จึงเสด็จเข้าไปนั่งพักใต้ร่มไทรอันขึ้นอยู่ในเขตหวงห้ามของ อาฬวกยักษ์ ผู้ซึ่งได้รับประทานพรจากพระอิศวรว่าให้จับคนและสัตว์ที่พลัดเข้ามาในเขตร่มไทรนี้กินเป็นอาหารได้

พระเจ้าอาฬวีมีพระประสงค์จะรักษาพระชนม์ชีพไว้ จึงทรงขอผ่อนผันว่าหากยอมปล่อยพระองค์เมื่อกลับถึงพระนครจะส่งคนมาให้กินเป็นอาหารวันละ ๑ คน ทุกวัน อาฬวกยักษ์ตกลงยินยอม แต่เตือนว่าให้รักษาสัญญา เมื่อพระเจ้าอาฬวีกลับถึงพระนครจึงรีบเรียกประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์และในที่สุดมีมติว่าให้ส่งนักโทษไปให้อาฬวกยักษ์กิน ครั้นนักโทษหมดคุกเหล่าอำมาตย์จึงจับเด็กส่งไป บรรดาชาวเมืองต่าง ๆ หวาดกลัวพากันอพยพครอบครัวหนีออกจากเมืองไปหมดสิ้น เหล่าอำมาตย์จำต้องจับต้องพระโอรสของพระเจ้าอาฬวีส่งไป

พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระอนาคตังสญาณ มีพระเมตตาประสงค์จะทรมานอาฬวกยักษ์ให้สิ้นความดุร้าย จึงรีบเสด็จไปประทับ ณ ใต้ร่มไทรในราตรีก่อนวันที่พระโอรสของพระเจ้าอาฬวีจะถูกส่งมาเป็นอาหารยักษ์ ฝ่ายอาฬวกยักษ์เมื่อมาพบพระบรมศาสดาในเขตของตนก็บังเกิดความโกรธด้วยมานะทิฏฐิ ซัดอาวุธ ออกไปหมายทำร้าย แต่อาวุธทุกชนิดกลับกลายเป็นเครื่องสักการะบูชาพระบรมศาสดาด้วยพุทธานุภาพ พญายักษ์เห็นว่าตนไม่อาจทำร้ายพระพุทธองค์ด้วยฤทธิ์ได้ จึงวิงวอนขอให้เสด็จออกไปจากเขตปกครองของตน พระบรมศาสดาก็กระทำตามความประสงค์ด้วยการใช้ความอ่อนน้อมเอาชนะความแข็งกระด้าง จะให้เสด็จลุกขึ้น เสด็จออกไป เสด็จเข้ามา หรือเสด็จประทับ ณ สถานที่แห่งใด พระองค์มิได้ทรงขัดคำของพวกอาฬวกยักษ์  จนพญายักษ์สำนึกตัวทูลถามปัญหา พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาและแสดงธรรมโปรด ยังผลให้อาฬวกยักษ์คลายจากมานะทิฏฐิ พิจารณาธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผล ตั้งตนมั่นอยู่ในอริยธรรม

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานอาฬวกยักษ์อยู่ตลอดราตรีจนถึงรุ่งเช้า เมื่อเหล่าราชบุรุษนำพระโอรสของพระเจ้าอาฬวีมาส่งมอบให้ พญายักษ์จึงถวายพระโอรสแด่พระพุทธองค์และให้ปฏิญาณว่าได้เว้นขาดจากการล่วงละเมิดเบญจศีลโดยสิ้นเชิงแล้ว พระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาแล้วทรงอวยพรแก่พระราชกุมารและให้เหล่าเสนาอำมาตย์นำพระโอรสไปถวายคืนพระเจ้าอาฬวี

ชาวเมืองทั้งหลายเมื่อทราบข่าวต่างบังเกิดความยินดี พากันพนมมือแซ่ซ้องสาธุการ แล้วจัดเครื่องสักการะต่าง ๆ เพื่อนำไปบูชาพระบรมศาสดา ซึ่งในเวลานั้นพระพุทธองค์ได้นำอาฬวกยักษ์มาสู่นครอาฬวี เมื่อได้พบกัน ณ สถานที่ครึ่งทางสัญจร ชาวเมืองอันมีพระเจ้าอาฬวีเป็นประมุขต่างน้อมนำเครื่องสักการะถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาพร้อมฟังพระธรรมเทศนา ยังผลให้ชาวเมืองยึดมั่นในเบญจธรรมมีความเมตตาปราณีอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน อาฬวกยักษ์ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพารักษ์มีหน้าที่รักษาพระนครอาฬวีให้สงบร่มเย็นนับแต่นั้นมา

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น