ตรัสรู้

ทรงเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา

พระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา - ขอบคุณภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา วาดโดย อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์

ภายหลังจากตรัสรู้แล้ว ขณะที่พระบรมศาสดากำลังแสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่ควงไม้คัณฑามพฤกษ์ ณ ชานกรุงสาวัตถี เมื่อวันเพ็ญเดือน ๘ ได้ทรงรำพึงว่า เหล่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว ต่างล้วนเสด็จไปจำพรรษา ณ ดาวดึงส์สวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ดังนั้น พระองค์จึงดำริที่จะเสด็จไปโปรดพุทธมารดาเช่นกัน จึงทรงย่างพระบาทก้าวขึ้นสู่เมืองฟ้าสวรรคโลกไปประทับใต้ต้นปาริชาติ ใกล้พระมหาเจดีย์จุฬามณีและสุธรรมาเทวสภาศาลา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ส่วนเหล่าสาธุชนที่ชมยมกปาฏิหาริย์ด้วยความเลื่อมใสอยู่นั้น ต่างใจหายและถามไถ่หาว่าพระองค์เสด็จไปยังที่ใด เมื่อสาธุชนต่างล้อมถามพระโมคคัลลานะ ท่านก็ให้ถามจากพระอนุรุทธเถระผู้มีทิยพจักษุ จึงได้ทราบว่า ทรงเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลาสามเดือน และจะเสด็จกลับมาในวันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)

ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) พร้อมเหล่าเทพพรหมน้อยใหญ่ต่างโสมนัสยินดีต่อการเสด็จมาแห่งพระบรมศาสดา ก็ชวนกันมาเข้าเฝ้ารอฟังพระธรรมเทศนาเป็นจำนวนมาก พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามถึงพระพุทธมารดา พระอินทร์จึงไปทูลเชิญพระพุทธมารดาซึ่งบัดนี้จุติเป็นสันตดุสิตเทพบุตร อยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อสันตดุสิตเทพบุตรเสด็จมาอัญชลีถวายสักการะแก่พระจอมศาสดาด้วยโสมนัสยิ่งแล้ว พระพุทธองค์ทรงดำริว่า

พระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา - ขอบคุณภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา วาดโดย อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์
พระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา – ขอบคุณภาพจากหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา วาดโดย อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์

‘ธรรมอันใดหนอที่จะมีคุณค่าเทียมเท่าค่าน้ำนมและคุณพระมารดาของตถาคตนี้ ผู้ตั้งพระทัยเป็นพุทธมารดามานานนับแสนกัปเป็นประมาณ’ เมื่อนั้นก็พลันดำริเห็นว่าพระอภิธรรมปิฏกนี้แลมีคุณค่าเช่นนั้น จึงทรงกวักพระหัตถ์เรียกท่านให้เข้ามาใกล้ (ที่มาพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา)

“เอหิ อมฺม …ขอพระแม่เจ้าได้กรุณาเสด็จมาใกล้ๆพระตถาคต ผู้เป็นปิโยรส ซึ่งพระแม่เจ้าได้อุ้มท้องประคับประคองและเลี้ยงดูด้วยน้ำนมและข้าวป้อนแต่อเนกชาติ ตถาคตขอโอกาสโปรดสนองพระคุณซึ่งสูงด้วยค่าหาประมาณมิได้ ด้วยพระอภิธรรมเทศนา”

จากนั้น จึงทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์อันประเสริฐแยบคายตลอดทั้ง ๓ เดือน พระพุทธมารดาในฐานะสันตดุสิตเทพบุตรจึ่งได้บรรลุโสดาปัตติผลในครั้งนั้นเอง พร้อมกับ เหล่าเทพพรหมน้อยใหญ่ต่างเกิดดวงตาเห็นธรรมด้วยธรรมาภิสมัยนี้เป็นจำนวนมากราวแปดหมื่นโกฏิ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น