ตรัสรู้

ทรงพิจารณาอสุภะนางสิริมาหญิงงามเมือง

ต่อมาไม่นานเมื่อนางสิริมาถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน กล่าวคือเวลาเช้ายังลุกขึ้นใส่บาตรพระ ๘ รูป ที่มารับบาตร ณ เรือนของนางได้ แต่พอเวลาเย็นก็ถึงแก่กรรม พระเจ้าพิมพิสารจึงสั่งให้ราชบุรุษรอการเผาศพของนางไว้เป็นเวลา ๓ วันตามดำรัสของพระบรมศาสดา ทั้งนี้ก็เพื่อรอให้ศพของอดีตหญิงนครโสเภณีอันเป็นที่หมายปองของเหล่าบุรุษผู้ยังติดข้องอยู่ในกาม กลายเป็นศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากทวารทั้ง ๙ เกิดกลิ่นเน่าเหม็นตลบสุสาน ครั้นถึงกำหนดแล้วพระเจ้าพิมพิสารจึงสั่งให้จัดงานพระราชทานเพลิงศพนางสิริมา พร้อมประกาศให้ประชาชนไปพร้อมกันที่สุสาน แม้พระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จนำเหล่าเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายมาประชุมกันในเวลาบ่าย

ครั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จนำเหล่าภิกษุสงฆ์มาถึงสุสานแล้ว จึงมีดำรัสให้พระเจ้าพิมพิสารขายทอดตลาดศพนางสิริมาในราคา ๑,๐๐๐ กหาปณะและลดลงมาตามลำดับจนถึงขั้นยกให้เปล่า ๆ ก็ไม่มีผู้ใดยอมรับ พระบรมศาสดาจึงตรัสถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารและทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่มหาชนที่ประชุมกันอยู่ ณ สุสานนั้น ยังผลให้มหาชนที่มาประชุมนั้นบรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นอันมาก

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น